ЗВІТ керівника Шешорської початкової школи

про підсумки організації освітнього процесу та його результати

за 2019-2020 н.р.

Шешорська початкова школа розташована за адресою с. Шешори, вул. Шевченка 263.

Дитячий контингент налічує 24 учні і 21 вихованець, 16 працівників, з них 9 педагогів.

Організація навчально-виховного процесу здійснюється згідно з Законами України «Про освіту», затвердженим постановою Кабінету Міністрів, «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти «Про загальну середню освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України, Законами України «Про мови», «Про захист дитинства», Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні, власним Статутом.

Протягом навчального року педагогічний колектив школи вирішував безліч творчих та буденних проблем, що були спрямовані на усунення недоліків за попередній навчальний рік та удосконалення організації навчально-виховного процесу у наступному навчальному році.

Педагогічна рада, методичне об’єднання, рада школи спрямовували зусилля на вирішення наступних питань:

 • піднесення рівня навчання і виховання дошкільників та учнів;
 • забезпечення подальшого становлення особистості дитини;
 • цілеспрямоване виявлення і розвивання здібностей вихованців;
 • формування вміння і бажання вчитися;
 • створення умов для самовизначення дитини в різних видах діяльності;
 • розширення та удосконалення організації фізкультурно-оздоровчої роботи;
 • спрямування дитячої свідомості в дусі патріотизму та духовної культури;
 • удосконалення роботи щодо створення предметно-ігрового середовища та психологічного комфорту для перебування дітей у закладі;
 • підвищення ефективності форм роботи, спрямованої на безпеку життєдіяльності дітей;
 • урахування вікових та індивідуальних особливостей кожної дитини під час підготовки і проведення занять, уроків, виховних заходів;
 • дотримання системності та послідовності у роботі з дитячим колективом та в індивідуальній роботі з кожною дитиною;
 • виведення на достатній рівень роботи, спрямованої на формування емоційно-позитивного спілкування дітей в колективі;
 • впровадження в практику проектної діяльності, педагогіки співробітництва, народної педагогіки;
 • продовження пошуків нових форм роботи з батьками;
 • наступність між дошкільною та початковою ланками освіти;
 • налагодження партнерства та взаємодії між педагогами, батьками та дітьми;
 • удосконалення та систематизація особистих навчально- методичних комплексів та ефективне їх використання у роботі;
 • підвищення теоретичного рівня і фахової підготовки педагогів, їх самоосвіта.
 • навчання з НУШ і сертифікація: ед-ера, інклюзивне навчання, очне навчання.
 • опрацювання методичних рекомендацій щодо здійснення дистанційного навчання.

· виконання навчальних планів освітніх програм здійснювати шляхом використання різних форм дистанційного навчання.

 • складання індивідуальних планів навчання для реалізації форм дистанційного навчання
 • звітність щодо виконання навчальних планів освітніх програм

У школі створені належні умови для навчання і праці, відпочинку,

дотримується режим дня, здійснюється постійний контроль за здоров’ям і

фізичним розвитком, забезпечується педагогічне керівництво їхньою діяльністю, для реалізації форм дистанційного навчання.

В минулому навчальному році в садку виховувалось 21 вихованець.

У школі навчалось24 учні.

Із них високий рівень знань виявило 2 учні.

Випущено зі школи 8 четвертокласників.

В школі працює 6 учителів, 3 вихователі садкової групи, практичний психолог, музичний керівник.

Переважна більшість вихователів та учителів закладу добре володіють фаховими знаннями, мають високу педагогічну підготовку, володіють сучасними технологіями освітнього процесу, сучасними знаннями з педагогіки, вікової психології, педагогічної фізіології.

Сумлінно готуються до занять та уроків, проводять їх на високому рівні Тимофійчук М.В., Федорійчук М.Г., Олексюк С.Д., Варварюк Г.П., Петричук М.В., Мельничук С.В., Палійчук А.Д., Палійчук І.І., Загребельна О.І. Вищезгадані педагоги вимогливі до себе і до своїх вихованців.

Протягом навчального року було проведено 5 педрад, на яких піднімались актуальні питання навчально-виховного процесу, схвалювалися положення про педагогічну раду, про внутрішню систему забезпечення якості освіти, про академічну доброчесність, та річний план роботи закладу, освітня програма, тижневе навантаження. Проведено інструктивно-оперативні наради при директору. Всі педагоги брали активну участь у методичному тижні, де показали хороші професійні і фахові знання.

За навчальний рік проатестований 1 педагогічний працівник: Загребельна О.І.. Незважаючи на труднощі з матеріальним забезпеченням, педагоги проводять належну роботу щодо забезпечення змісту дошкільної та початкової освіти, дотримуючись принципів співпраці, відкритості, індивідуалізації навчання, поповнюють навчально-ігрову базу, залучаючи до цього родини, громадськість.

Педагогами правильно визначається об’єм навчальних завдань та можливості учнів. Майже всі учні мають високий та достатній рівень знань.

На належному рівні ведеться позакласна та позашкільна виховна робота.

Аналіз стану методичної роботи дає підстави твердити, що тут все гаразд. А це дає можливості повною мірою визначити рівень професійної майстерності і загальної культури педкадрів, оцінити ефективність проведених методичних заходів.

У 2020-2021 н.р. педагогічний колектив початкової школи буде продовжувати працювати над проблемним питанням «Забезпечення наступності у навчально-виховному процесі між дошкільною та початковою ланками освіти, як основа розвитку ключових компетентностей здобувача освіти»

З метою покращення педагогічної діяльності вчителі та вихователі працюватимуть над такими питаннями:

1.1.Впровадження творчого досвіду та досягнень педагогічної та психологічної науки.

1.2.Всю навчально-виховну роботу школи привести у відповідність з вимогою закону „Про освіту”, Закону „Про мови”, положення „Про загальноосвітній заклад”,про педагогічну раду, про внутрішню систему забезпечення якості освіти, про академічну доброчесність, постанови „Про організацію навчально-виховної роботи у початкових класах”, Закону України „Про дошкільну освіту і виховання”, Конституції України, Статуту Шешорської початкової школи і правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників закладу.

1.3.Удосконалювати методичну роботу на основі творчості і пошуку, запровадження нетрадиційних форм школи вищої майстерності, інтегрованих уроків.

1.4. здійснення освітнього процесу під час карантину шляхом використання різних форм дистанційного навчання.

1.5.Ефективно використовувати на уроках, заняттях загальнонародні традиції, звичаї народного і родинного календаря та створювати сприятливі навчально-матеріальні, соціально-побутові і психолого-педагогічні умови для фізичного, розумового, художньо-естетичного, патріотичного і духовного розвитку дітей.

1.6.Створювати сприятливі умови для фізичного, розумового, художньо-естетичного, патріотичного і духовного розвитку дітей.

1.7.Працювати над піднесенням рівня навчання і виховання учнів, розвивати у них інтерес до навчання, прагнення систематично поповнювати і розширювати знання, уміння застосовувати їх у практиці.

1.8.Здійснювати національне та патріотичне виховання вивчаючи гуцульські традиції.

1.9.Урізноманітнювати і вдосконалювати форми і методи проведення уроків, занять у групах, як основні форми навчання і виховання дітей, чітко визначити навчальну, розвиваючу і виховну мету та прогнозувати кінцевий результат кожного уроку, заняття, раціонально визначати об’єм і характер матеріалу безпосередньо на уроках та заняттях.

1.10.Створювати належні умови для навчання та виховання дітей в НУШ.

1.11.Управлінську діяльність будувати на основі найновіших досягнень психолого-педагогічної науки і практики. В ході атестаційної роботи у школі глибше вивчати, популяризувати досвід роботи кращих педагогів школи. Зміцнювати і вдосконалювати навчально-матеріальну базу школи, залучивши батьків, спонсорів, шефів. Виробляти в працівників та учнів бережливе ставлення до шкільного майна.

З метою перевірки виконання навчальних планів і програм протягом навчального року проведені співбесіди з вчителями, вихователями, перевірені класні та групові журнали, проведено перевірку виконання уроків розвитку зв’язного мовлення, позакласного читання, контрольних робіт, тематичних оцінювань. Протягом навчального року школу було повністю укомплектовано педагогічними кадрами.

Календарні плани були складені з урахуванням забезпечення базового рівня освіти, вікових особливостей дітей. дотримано норми і строки проведення тематичних контрольних робіт, уроків розвитку зв’язного мовлення, позакласного читання, екскурсій.

Навчальні програми в 1-4 класах виконані за кількістю проведених уроків. Уроки позакласного читання та РЗМ проведені відповідно до вимог програми. Графік контрольних робіт виконано. До закінчення навчального року були проведені контрольні роботи з математики та української мови в 4 класі, перевірена техніка читання, проведення ДПА в 4 класі відмінено через введення карантину. Були перевірені календарно-тематичні плани, навчальні програми та записи на сторінках предметів у класних журналах.

Тематичні оцінювання проводяться у різних формах, а саме: тести, контрольні роботи, усні опитування, практичні роботи.

Вважаю освітню програму та навчальні плани виконаними.

АНАЛІЗ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ТА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛИ

Протягом навчального року в школі було:

· придбано телевізор для 1 класу;

· отримано дидактичний матеріал для НУШ

· облаштовано ігровий майданчик;

· реконструйовано огорожу (триває);

· замінено тюлі в класній кімнаті та ігровій;

· бюджет використовується в межах запланованих асигнувань на школу;

· укладено договір з підприємцем Бейсюк Аліною

· за погодженням батьків збільшено батьківську плату за харчування (22грн.) у дитячому садочку

· харчування учнів проходило з розрахунку 20 грн на 1 дитину

· змінено рахунок для оплати за харчування

· проведено паспортизацію харчоблоку

· здійснювали квартування приміщення 31.01.2020 року

· здійснили вивезення і шлаку, очищення бетонного кільця від сміття (1500 грн Тимофійчук М.В.)

Проблеми:

· Забезпечення школи та працівників антисептиками та дезінфікуючими засобами, ЗІЗ

· заміна каналізаційних труб, що ідуть від садкових санвузлів;

· заміна електричних ламп у всіх приміщеннях

· реконструкція димоходу котельні;

· ремонт ігрової, спальної та спортивної зали;

· необхідність ремонту харчоблоку і підсобних приміщень;

· встановлення пандусів на вхідних сходах

· продовження ремонту коридорів

Директор школи Мар’яна Тимофійчук

Звіт директора Шешорського навчально-виховного комплексу "ЗНЗ І ст. - ДНЗ" Шкромюк Ганни Іванівни за період роботи 2016-2019 роки.

У Шешорському НВК" ЗНЗ І ст. -ДНЗ" здобувають початкову освіту у 1,2,4 класів 24 здобувачі освіти та функціонує одна різновікова садкова група, в якій здобувають дошкільну освіту 21 вихованець.

Всі діти забезпечені якісним гарячим харчуванням в тому числі і діти пільгових категорій.

НВК повністю забезпечений висококваліфікованими спеціалістами.

У 2017 році введено посаду практичного психолога. Цю посаду займає магістр психології Петричук Марія Василівна - вона ж і магістр початкової освіти.

/Files/images/33503338_618200958548865_1260586928739188736_n.jpg

Другий рік школа успішно працює в умовах НУШ завдяки 100% забезпеченню всім необхідним інвентарем. За це спасибі начальнику відділу освіти В.Я Козьменчуку,а також вчителям С.Д.Олексюк та М.Г.Федорійчук вчителю вищої кваліфікаційної категорії, яка має звання "старший вчитель". Відчутна також допомога батьків.

Учні 1,2 класів мають в своєму користуванні :

- телевізори -2;

- принтери - 2;

- дошка магнітна розкладна - 2;

- фліпчарт-2, та інше.

Всі учні забезпечені сучасними одномісними партами та стільцями.

Проведено інтернет та підключено до системи wi-fi.

Створено сайт закладу.

У 2016/2017 навчальному році були великі проблеми з теплом. Цю проблему було вирішено шляхом заміни 2 котлів КСТГ - 0,25 та КСТГ - 0,5 на один потужний КОТВ - 100 М та прооведено капітальний ремонт котельні.

Заклад забезпечений паливом (дрова,вугілля) і в достатній кількості .

Замінено всі 28 вікон, 5 надвірних дверей, 6 внутрішніх дверей. Придбано також 47 штук жалюзі та меблі для шкільної їдальні.

Зроблено капітальний євроремонт шкільного коридора та кабінету директора.

Замінено весь кухонний інвертар в тому числі і бойлєр, постільну білизну для садкової групи в тому числі і подушки, 22 ліжечка дитячі, покривала .

Придбано для кухні новий холодильник, костюм Миколая та костюми для садкової групи, килими, диван, вогнегасники , футбольні м'ячі тощо.

Придбано за три роки:

- ноутбуків - 6;

- комп'ютер - 1;

- плита електрична - 1;

- класні куточки -3;

- принтери - 5;

- іграшки для д/с;

- телевізори - 3;

- піч мікрохвильова - 1;

- ігровий майданчик.

Виготовлено технічну документацію на заміну огорожі периметром 310 м.

В жовтні місяці 2019 року розпочато роботи поїї заміні за сприяння депутата обласної ради О.Атаманюка , який напротязі 3 останніх років доклав чимало зусиль, щоб наш освітній заклад справді відповідав сучасним освітнім вимогам .

Проведено заміри електричного струму (є відповідний АКТ).

Оформлено і освячено 1 вересня 2019 року куточок духовності, де кожний робочий день діти і працівники розпочинають з молитви до Матінки Божої.

В НВК проводяться різноманітні виховні заходи. Створено гурток юних писанкарів (керівник Г.Грималюк), успішно працює танцювальний гурток (керівник М.Петрів).

Проведено ремонт системи очисних споруд, вирішено питання сміття( придбано 2 нові баки для відходів).

У жовтні 2016 року Івано-Франківською комісією проведено атестацію робочих місць технічного персоналу.

У грудні 2016 року районною атестаційною комісією було проведено атестацію нашого закладу.

Працівники НВК брали активну участь в Еко-Етнофестивалі у 2016 році , що проходив у нашому селі , зокрема проводили майстркласи по бісероплетінню (Бубряк О.В.), по виробах з соленого тіста (Загребельна -Василащук Надія Вікторівна), по вишивці (Шкром'юк Г.І.) за що отримали грамоту від організаторів цього фестивалю з м. Києва.

Багато зроблено завдяки добрим людям, які не байдужі до нашого навчального закладу, допомагають нам вирішувати такі важливі освітні проблеми . Адже завдяки депутату обласної ради Олегу Атаманюку, депутата районної ради Петру Іванишину, начальнику відділу освіти Володимиру Козьменчуку, сільському голові Василю Якібчуку ми їх вирішуємо.

Дякую також св.Юрію Павличку , батькам, всім тим, хто нам допомагає:

депутату обласної ради Дмитру Сіреджуку, Івану Соколюку, Ганні Савчук, Галині Сіреджук, Марічці Дашковець, Василю Якимишину, Мирославі Кушнірчук, всім педагогічним,технічним працівникам, працівникам відділу освіти , зокрема Ярославу Матійчаку, який був батьком цього закладу з самого початку його заснування.

Наш освітній заклад в грудні 2019 року буде святкувати свій 30-річний ювілей .

Отже, я передаю його в надійні руки молодого творчого директора - Мар'яні Василівні Тимофійчук.

Тож нехай вона гідно продовжить нашу справу виховання молодого покоління на благо рідної України.

Здоров'я всім , Миру, Божого благословення на многії і благії літа.

Щиро Ваша
Ганна Іванівна Шкром'юк.
Кiлькiсть переглядiв: 196

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.